รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี2566 ระดับจังหวัด

  • 22 ธ.ค. 2566
  • News
  • Share :

บริษัท ไทยคูณเชนจำกัด ให้ความสำคัญต่อแรงงานและความปลอดภัยอย่างจริงจัง คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการตันแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยยึดหลักการทำงานอย่างปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และการติดตามและประเมินผลระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และแสดงถึงความพร้อมของการประกอบกิจการในการก้าวสู่ระบบมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวอื่นๆ

Top