องค์กรสีเขียว (Green Organization)

องค์กรสีเขียว

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการ “GO GREEN WITH OUR PRODUCTS” อีกทั้งร่วมรับผิดชอบต่อสั่งคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Green Product

Global Worming ภาวะโลกร้อน จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โลกที่ร้อนขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปแบบสุดขั้ว เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และทรัพย์สิน สุดที่จะประเมินค่ามิได้ ภาวะโลกร้อนเป็นวาระระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และเร่งด่วน

Bio-Circular-Green Economy (BCG-Economy) ถือเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก ที่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนในโลกต่างให้ความสำคัญเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดปัญหาโลกร้อน, ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกใบนี้

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ขอมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อน BCG Economy ด้วยการเปิดตัว “Green Steel Chain” โซ่เหล็กรักษ์โลก รายแรกในไทย โซ่เหล็กรักษ์โลกผลิตจากพลังงานสะอาด และใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซ่เหล็กรักษ์โลกถูกควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพโดย Green Team ที่เอาใจใส่ในรายละเอียด เพื่อให้โซ่เหล็กทุกเส้นผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

โซ่เหล็กรักษ์โลก ใช้ในกลุ่มงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร, งานอุตสาหกรรม ,งานยานยนต์ ,งานก่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญไปกว่านั้น สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณขยะ

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ “โซ่เหล็กรักษ์โลก” เพื่อโลกที่สวยงามและน่าอยู่ของพวกเราทุกคน

Green Process

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมาย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Process) โดยวางแผนการลดใช้พลังงานภายในโรงงานลงให้ได้มากกว่า 20% และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อก้าวสู่โรงงานสีเขียว (Green factory) ภายในปี พ.ศ.2567 โดยใช้หลักการ 5R ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

RECYCLE

การนำของเสียกลับมาสร้างคุณค่า กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล มีโครงการ การนำของเสียกลับมาสร้างคุณค่า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยเศษเหล็กที่เกิดขึ้น จะถูกนำมาคัดแยกประเภท เพื่อนำกลับไปหลอมใหม่ และเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการตัดแบ่ง บางส่วนจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และส่งมอบ

กลุ่มที่ 2 ของเสียจากการอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล วางแผนจัดทำโครงการ การคัดแยกขยะภายในโรงงานอย่างยั่งยืน โดยของเสียที่สามารถนำกลับไป Recycle ได้จะถูกนำไปขาย หรือนำกลับไป Recycle ใหม่ โดยเงินที่ได้จากการขายของเสีย จะถูกนำไปจัดซื้อนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่พนักงาน ในรูปแบบของใช้รักษ์โลก เช่น ปิ่นโตเวียนใช้ กล่องข้าวที่ทำจากฟางข้าว และแก้วน้ำที่ไม่ได้ผลิตจากพลาสติกให้แก่พนักงาน

REFUSE

หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล มีความมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนัก และใส่ใจในเรื่อง ภาวะโลกร้อน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกระบวนผลิต และการอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ วางแผนงานจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้างมาใช้ในองค์กร ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

REPROCESS

คือการปรับปรุงเครื่องจักร และบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม Productivity และลด Minimize, Down Time, Process Waste ให้ต่ำกว่า 2.5% ต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ถูกควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพโดย Green Team เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกเส้นที่ออกมา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล Transform ระบบบริหารการจัดการ ข้อมูลกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ จากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบ Real time ที่แม่นยำ รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน

REDUCE

อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานและก่อมลพิษสูง กลุ่มไทยคูณสตีล ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดนโยบายการใช้พลังงานในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการติดตั้ง Solar Cell จำนวน 1 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 20% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 289 ตัน และลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 8,618 ต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการปรับเปลี่ยนตู้ไฟเชื่อม อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ประสิทธิภาพสูง กินไฟต่ำ

และที่สำคัญไปกว่านั้น คือการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

REUSE

การนำวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การนำชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้แล้ว กลับมาดัดแปลง แปรสภาพกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

Green People

มนุษย์ คือสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมา พร้อมความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้น ด้วยสติปัญญาและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ ได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายให้เกิดขึ้น และดูเหมือนว่ามนุษย์ยังสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่.... ในทางกลับกัน มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมลภาวะ มลพิษ ที่ทำลายธรรมชาติที่สุดเช่นกัน โลกที่สวยงามนี้จะคงอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนอยู่ที่ว่า “เรา” จะใช้ทรัพยากรโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำลายโลกใบนี้ของเราให้น้อยที่สุดได้อย่างไร

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล เชื่อว่าการรักษาธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม และการรักษาโลกใบนี้ ต้องเริ่มจาก “เรา” ทุกคนช่วยกัน เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับคน พนักงาน คู่ค้า และชุมชนเพื่อนำไปสู่พันธกิจสำคัญขององค์กรคือ Green People

Green Office

สำนักงานสีเขียว

ภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน จึงส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงาน เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ และกระดาษ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จึงมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการออฟฟิศ ให้กลายเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน ในการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Top