กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

ร่วมเปิดตัวโครงการ “WORK- INTEGRATED LEARNING” กับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • 19 ธ.ค. 2565
  • ESG
  • Social
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ได้เข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “WORK- INTEGRATED LEARNING” ที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของ 14 บริษัท กับทางสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เป็นหนึ่งใน 14 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้

โครงการ “WORK- INTEGRATED LEARNING” หรือ WIL คือ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ เป็นหลักสูตรการจัดการการศึกษาแบบผสมผสาน ระหว่างประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียน กับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดตัว โครงการ WIL นี้ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้หลักสูตรนี้ และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนบริษัททั้ง 14 บริษัทอีกด้วย

Top