กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

ประชุมร่วมกันระหว่าง กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)

  • 2 ธ.ค. 2565
  • ESG
  • Environmental
  • Share :

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณสงวน สกุลวรรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มีความยินดีที่ได้ต้อนรับกลุ่มคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของสำนักงานกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาโท โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และท่าน ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมโยธา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ในโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)”

Top