กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

  • 17 ก.พ. 2566
  • ESG
  • Environmental
  • Share :

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มีความยินดีที่ได้ต้อนรับกลุ่มคณะอาจารย์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมโยธา ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เพื่อศึกษาข้อมูล และดำเนินการในโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)”

Top