Interior Design

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30
  • Share :

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจากการวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณาเลือกรูปแบบ สไตล์ของเครื่องเรือน จากนั้นจึงจะทำการเลือกวัสดุตกแต่ง กำหนดสีและแสง และทำการเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อความสวยงาม การเลือกผลิภัณฑ์ “โซ่” มาตกแต่งภายในก็จะให้ความรู้สึกถึงงานดิบ แข็งแรง และแปลกใหม่อีกด้วย

โครงการอื่นๆ

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

“ลิฟท์” แบ่งเป็นลิฟท์ที่ฉุดกับลิฟต์ไฮดรอลิก และที่นิยมสุดในตลาดจะเป็นลิฟท์ที่ฉุดระหว่างการทำงานของลิฟต์ ความยาวของลวดสลิงบนด้านข้างรถและด้านถ่วงทำงาน

  • โซ่มาตรฐาน ASTM
  • เกรด 30

ทุ่นกันแนว หรือ Line Buoy คือ แท่นพลาสติกลอยน้ำที่มีลักษณะทรงรีขนาดใหญ่ ใช้สำหรับกันแนวตามแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งในทะเล, แม่น้ำหรือตามสระว่ายน้ำโดยทั่วไป มีจุดประสงค์เพื่อใช้แบ่งสัดส่วน

Top